תנאי שימוש

עמוד זה מפרט את תנאי השימוש באתר אינסיידרס זון (www.insiderszone.com, להלן: האתר).
מטעמי נוחות, תנאי השימוש והמידע באתר מנוסחים בלשון זכר בלבד, אך הם חלים על כל משתמש, איש ואישה כאחד.
תנאי השימוש המפורטים כאן (להלן: "תנאי השימוש") חלים על כל משתמש באתר ובשירותיו, במישרין או בעקיפין (להלן: "המשתמש").
כמשתמש באתר, מחובתך לקרוא את תנאי השימוש בעיון. אם אינך מקבל את הנאמר בתנאים המפורטים להלן, הימנע מגלישה באתר.

היעדר אחריות למידע

התכנים באתר מוצגים “כמות שהם” (AS IS) למטרות אינפורמטיביות בלבד וללא אחריות מכל סוג שהוא, מרומזת או מפורשת.
בעלי האתר אינם אחראים לדיוק, שלמות, עדכניות, התאמה, נכונות או אמיתות עובדתית של המידע המופיע באתר, כולו או מקצתו.
המשתמש מתבקש לקרוא את התכנים בעין ביקורתית ולא לבצע כל פעולה על סמך התכנים באתר מבלי לקבל ייעוץ מקצועי מבעל רישיון מתאים (יועץ השקעות, יועץ פנסיוני, יועץ מס, רואה חשבון, עורך דין וכיוצא בזה).
התכנים באתר אינם מהווים ואינם מיועדים להוות תחליף לייעוץ פיננסי אישי, ובכלל זה ייעוץ השקעות ו/או ייעוץ מס ו/או ייעוץ פנסיוני המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, וכל העושה בהם שימוש, עושה זאת על דעת עצמו ועל אחריותו בלבד.
שימוש באתר אינו מהווה ולא ייצור יחסי יועץ השקעות-לקוח או כל יחסי אמון מיוחדים אחרים בין המשתמש באתר לבין בעלי האתר.
בעלי האתר לא ישאו באחריות לכל נזק או הפסד שיגרם אגב השימוש במידע, בתכנים או בשירותים שמציע האתר, ובכלל זה הפסד כספי, פגיעה ברווחים, נזק לנתונים או כל פגיעה אחרת.
בעצם השימוש באתר המשתמש מסכים ומתחייב מפורשות לפטור את בעלי האתר מאחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מהחלטות ופעולות שהתבססו על המידע והתכנים המפורסמים באתר.

שימוש באתר

המשתמש מתחייב לגלוש באתר בדרך של צפייה רגילה בלבד באמצעות דפדפן כמשתמש סביר ולא לאסוף נתונים מהאתר בכל אמצעי ממוחשב ו/או אוטומטי.
המשתמש אינו רשאי לבצע כל פעולה המייצרת עומס בלתי סביר על שרתי האתר ומערכותיו.
הגלישה באתר וכל שימוש ישיר או עקיף בתכניו או בשירותיו נעשים בכפוף לקבלת תנאי השימוש והתחייבות לפעול בהתאם להם.
בעלי האתר רשאים להשעות, לחסום ולנקוט כל פעולה, משפטית או אחרת, נגד משתמש אשר אינו ממלא את תנאי השימוש.
המשתמש מתחייב להשתמש באתר רק למטרות חוקיות ולא להשתמש באתר בצורה שתהווה הפרה של דין כלשהוא או בצורה שתקנה עילה לתביעה אזרחית או פלילית. שימוש באתר שלא בהתאם לתנאי האתר או בהתאם להוראות אחרות שבאתר או שימוש שלא כדין בקוד או בסיסמא הניתנת למשתמש, לרבות מסירה לאחר או אי שמירה על הקוד או הסיסמא שניתנה למשתמש, הינו אסור, ויגרום, בין היתר, להרחקתו משימוש באתר.
המשתמש מתחייב שלא להעביר, לפרסם, לשמור או להציג, בצורה כלשהי, מידע פרטי או אישי של משתמש אחר באתר.

קניין רוחני

לפי דיני זכויות היוצרים התקפים בישראל ועל פי אמנות בין-לאומיות, זכויות היוצרים על התכנים הכתובים באתר זה שייכות לבעלי האתר.
למעט אם צוין במפורש אחרת, אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לשדר, להעמיד לרשות הציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, לעשות שימוש מסחרי כלשהו, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי, בין אם אלקטרוניים, ממוחשבים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מבעלי האתר.

זכויות בעלי האתר

בעלי האתר רשאים, לפי שיקול דעתם המוחלט, למנוע מהמשתמש את השימוש ו/או הגישה לאתר ולשירותיו, ולהסיר כל מידע או תוכן שהתפרסם באתר.
בעלי האתר רשאים, לפי שיקול דעתם המוחלט וללא הודעה מוקדמת, לשנות את מבנה האתר, מראהו, והיקף התכנים המוצג בו, מבלי שתהיה למשתמש כל טענה או דרישה כלפי בעלי האתר בגין ביצוע השינויים.
בעלי האתר רשאים לעדכן את תנאי השימוש בכל עת ובלא הודעה מוקדמת, ותנאי השימוש החדשים יחייבו את המשתמש באתר מרגע עדכונם באתר.
בעלי האתר רשאים לשנות את נושא האתר, לסגור אותו ו/או למכור אותו, בלא הודעה מוקדמת.
התאריך בתחתית העמוד הנו המועד האחרון בו שונו תנאי שימוש אלה. המשך השימוש באתר מבטא הסכמה למדיניות זו.

גילוי נאות

באתר זה עשוי לעשות שימוש בקבצי עוגיות ובכלי סטטיסטיקה בכדי לסייע לבעלי האתר לנתח את אופן השימוש של המשתמש באתר.

איזור שיפוט

על תנאי השימוש יחולו דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית בקשר עם תנאי השימוש מוקנית לבתי המשפט המוסמכים של תל אביב-יפו.

פנה אלינו

בעלי האתר מקפידים על קיום הוראות החוק ומכבדים את זכויותיהם של מבקרי האתר וכל צד שלישי אחר. אם אתה סבור כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, וכן במידה ויש לך כל שאלה, הצעה, תלונה ועוד, אנא פנה אלינו ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בהקדם.


תאריך עדכון אחרון: 3 בדצמבר 2018